تور کارخانه

image1

ظاهر کارخانه

image2

تشکیل

image3

مشت زدن

image4

چسباندن

image5

فشار لوله

image6

مونتاژ کردن

image7

بسته بندی